АСПІРАНТУРА

В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія».

Прийом документів до аспірантури та зарахування проводиться 2 рази на рік: весняний набір – прийом документів до 10 березня, зарахування - 1 травня; осінній набір – прийом документів до 10 вересня, зарахування  - 1 листопада

На термін навчання аспіранти забезпечуються гуртожитком.

Вступники складають такі іспити:

 • Спеціальність - «фізична хімія». 
 • Філософія. 
 • Іноземна мова. 
 • Реферат на задану тему у випадку відсутності наукових праць.

Перелік документів, які подаються для вступу до аспірантури:

 • Заява вступника на ім`я директора
 • Особовий листок з обліку кадрів.
 •  Копія диплома (та додаток до диплома) про вищу освіту.
 • Медична довідка (форма № 086/о).
 • Список наукових праць або реферат.
 • 2 фотокартки (3 × 4 см).
 • Довідка про розмір середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах).
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 • Примітка:  оригінали документів (паспорт та диплом про вищу освіту) подаються вступником особисто;

  З питань аспірантури звертатися:
  Вчений секретар  Інституту
  к.х.н., с.н.с. Мелешевич Світлана Іванівна
  Телефон: (+380-44) 452-93-29
  Факс: (+380-44) 452-93-27
  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Захист дисертацій співробітників Інституту

 • Давидов Валентин Іванович

  Физико-химические свойства и применение энтеросорбентов на основе синтетических активных углей: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 1991. – 284 с.

 • Хайнаков Сергій Андріойвич

  Синтез, технология приготовления и изучение свойств неорганических сорбентов на основе гидратированных оксидов титана и циркония: Дис. канд.техн.наук. – Київ, 1992. - 173 с.

 • Бакалінська Ольга Миколаївна

  Получение и физико-химические свойства углеродных сорбентов с ковалентно-иммобилизированными биопрепаратами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1993. – 173 с.

 • Мелешевич Світлана Іванівна

  Ионная и молекулярная сорбция на силико-полиметилсилоксанах: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1993. – 211 с.

 • Шимановська Валентина Василівна

  Фізико-хімічні основи технології одержання особливо чистого діоксину титану з солянокислих розчинів ТіСL4: Дис. канд. техн. наук. – Київ,1993. - 162 с.

 • Сухоребра Світлана Арнольдовна

  Дослідження сорбції молібдену (VI), вольфраму (VI), ванадію (V), германію (IV) і ферроціанідів неорганічними іонітами на основі гідроксофосфатів титану та цирконію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1996. – 175 с.

 • Зайцева Ганна Миколаївна

  Властивості та хіміко-аналітичне використання кремнеземів з іммобілізованими O-, N-, S-, P – вмісними реагентами: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 1998. – 148 с.

 • Марушко Сергій Зенонович

  Синтез і властивості композиційних сорбційних матеріалів «активне вугілля – полімер». Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1999. – 146 с.

 • Романова Ірина Вікторівна

  Комплексні сполуки титану (IV) та цирконію (IV) з ортофосфатною та оксиетилідендифосфоновою кислотами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2000. – 140 с.

 • Ледовських Олександр Володимирович

  Моделювання кінетики формування поруватої структури вуглецевих адсорбентів у процесі парогазового активування: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2000. – 126 с.

 • Халявка Тетяна Олександрівна

  Фотокаталітична активність різновидностей діоксиду титану: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2002. – 183 с.

 • Копил Світлана Анатоліїївна

  Окисно-відновні процеси при взаємодії активного вугілля з металами підгрупи міді: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2004. – 136 с.

 • Духно Ірина Михайлівна

  Синтез та електродонорні  властивості N-, O-вмісного активного вугілля: Дис.канд.хім.наук.- Київ, 2004 – 160 с.

 • Мітченко Андрій Олександрович

  Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2004. – 116 с.

 • Сич Наталія Володимирівна

  Вдосконалення технологій одержання вуглецевих сорбентів з антрациту Донецького басейну:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2005. – 155 с.

 • Журавльов Ігор Захарович

  Золь-гель синтез і властивості іонітів на основі складних фосфатів багатовалентних металів і кремнезему:  Дис. канд. хім.наук.- Київ, 2005. – 175 с.

 • Кравченко Оксана Валеріївна

  Комплексоутворення сполук Pb(II) та Pt(II) з краун-ефірами та тіоамідними лігандами, імобілізованими на поверхні полімерів та силохрому:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2006. – 173с.

 • Хохлов Андрій Вікторович

  Розробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого сорбенту комплексної дії:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2006. – 139 с.

 • Зайцева Ганна Олександрівна

  Іоніти на основі фосфатів титану, синтезовані з титанілсульфату золь-гель методом: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2008. — 148 с.

 • Іванова Ольга Миколаївна

  Особливості регенерації слизової оболонки носа у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:  Дис. канд.мед.наук.- Київ, 2007. – 146 с.

 • Закутевський Олег Ігорович

  Закономірності сорбції іонів U(VI) з водних розчинів на неорганічних іонітах та окиснених вуглецевих сорбентах: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2009. – 194 с.

 • Чепурна Ірина Констянтинівна

  Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2009. – 172 с.

 • Пострелко Валентин Михайлович

  Синдром залежності від алкоголю в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: клінічна епідеміологія та лікування: Дис. д-ра мед.наук.- Київ, 2010. – 257 с.

 • Васильєва Ганна Володимирівна

  Фізико-хімічні процеси вилучення продуктів ініційованого поділу 235U із водних розчинів неорганічними сорбентами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2010 – 128 с.

 • Пузій Олександр Михайлович

  Гетероатоми фосфору в хімії вуглецевих адсорбентів: Дис. д-ра хим. наук - Київ, 2011. — 306 с.

 • Сегеда Тетяна Прокопівна

  Ультраструктурна характеристика патології мікроциркуляції в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: Дис. д-ра біол. наук - Київ, 2011. — 274 с..

 • Литвин Наталія Степанівна

  Механохімія складних оксидних систем на основі сполук молібдену та ванадію:Дис. канд. хім. наук.-Київ, 2011 – 170 с.

 • Редькіна Антоніна Володимирівна

  Синтез та властивості мікро/мезопоруватих систем на основі оксидів кремнію, титану і ванадію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2012 – 189 с.

 • Гончаров Віталій Вікторович

  Фізико-хімічні властивості покриття, одержаного методом іонної імплантації на поверхні нержавіючої сталі: Дис. канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 187 c.

 • Фарбун Ірина Анатоліївна

  Цитратний синтез і фізико-хімічні властивості дисперсних оксидів 3d-металів (Zn, Cu, Ni, Mn) та церію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2013 – 144 с.

 • Пенделюк Оксана Іванівна

  Змішані гідратовані оксиди мангану і титану як сорбенти для вилучення стронцію та каталізатори газофазного окиснення органічних сполук: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2013 – 134 с.

 • Бражник Дмитро Вікторович

  Хімія поверхні та каталітичні властивості активованого вугілля КАУ, модифікованого оксидами V, Mn, Co, Fe та Mo: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2014 – 160 с.

 • Тичина Сергій Олександрович

  Структурно-хімічна відповідність вуглецевих електродних матеріалів та електролітів для конденсаторів подвійного електричного шару: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2015 – 172 с.

 • Бодюл Наталія Сергіївна

  Олігомеризація тетрагідрофурану та бекманівське перегрупування циклогексаноноксиму в ε–капролактам на твердих кислотах: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2015 – 129 с.

 • Іньшина Олена Ігорівна

  Синтез та властивості сильнокислотних ZrO2-SiO2 і ZrO2-SiO2 – Al2O3 оксидів: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2016 – 130 с.

 

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com